زنان نیروی تغییر

همه چیز را فدای مردم می کنیم.این وظیفه هر مجاهد خلق است 0۸:۳۲
زنان پیشتاز ـ فدایی شهید صديقه غروی  0۷:۵۳
مجاهد شهید زهره عین الیقین سناره درخشانی ازهمین نسل زنان بی شمار است-زنان درصف مقدم 09:00
04:21
09:01