اشکها ولبخندها ـ‌ لبخند پاریس تاریخ سرگذشت شگفت انگیز ملت ها. داستان فراز های پیروزی و روزهای شکست . روایتی ماندگاراز رنج های آدمی ورقم زدن سرنوشت . کتابی با فصل های متفاوت گاه پرنشاط  و گاه اندوهبار ، اما برای مردان راه همیشه امید انگیزو درس آموزاست . کتاب تاریخ را ورق خواهیم زد […]

بیشتر بخوانید

اشک فلسطین ـ ابوعمار به مناسبت سالروز درگذشت یاسر عرفات 

بیشتر بخوانید