دانستنی های علمی

دانستینها ما درآستانه انقلابی جذاب ولی زیان آور هستیم که نمی توانیم تصورش را بکنیم 18:00
15:00
دانستنیها-دروغ-قسمت دوم-۲۷ ۰۹ ۱۳۹۷ ۲۳:00
دانستنیها - دروغ-قسمت اول - ۲۰ ۰۹ ۱۳۹۷ ۲۴:۵۳
دانستنیها- بیگانگان- قسمت دوم و پایانی - ۱۳ ۰۹ ۱۳۹۷ ۲۵:0۷
دانستنیها- بیگانگان-قسمت اول- ۶ آذر ۱۳۹۷- 24:43
دانستنیها - فضا زمان خود زندگی - قسمت  پایانی - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 25:12
دانستنیها-فضا،زمان،خودزندگی-قسمت اول - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ 24:33
مستند یک سنگ عجیب - قسمت ۱۳ - ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 24:03
دانستنیها-نابغه-قسمت دوم- ۱ آبان ۱۳۹۷ 23:34
۱۵:00
مستند یک سنگ عجیب- قسمت دهم - ۲۱ مهر ۱۳۹۷ 22:16
دانستنیها – نابغه – قسمت اول – ۱۷ مهر ۱۳۹۷ 23:13
دانستنیها - نابغه - قسمت اول - ۱۷ مهر ۱۳۹۷ 23:13
دانستنیها _ ربات‌ها _ قسمت دوم  _ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ 24:19
مستند یک سنگ عجیب- قسمت هشتم - ۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:46
دانستنیها_ربات‌ها_قسمت اول _۳ مهر  ۱۳۹۷ 24:10