از نگاه دیگران

دکتر متیو آفورد-کهکشان ۹۷- ۲شهریور ۱۳۹۷ 02:58
از نگاه دیگران : سر دیوید ایمس- نماینده ارشد پارلمان انگلستان-کهکشان ۹۷-۱ شهریور ۱۳۹۷ 03:25
02:32
ترزا ویلبرز - وزیر پیشین ایلند شمالی ،نماینده بر جسته پارلمان انگلستان  -کهکشان ۹۷- ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 02:46
از نگاه دیگران-راجر گادسیف-کهکشان۹۷- ۲۰ ۰۹ ۱۳۹۷ 0۳:0۲
04:03
از نگاه دیگران-ادوارد لینتنر-کهکشان۹۷-۰۵ ۰۶ ۱۳۹۷ 0۴:0۷
از نگاه دیگران-پاندلی مایکو-کهکشان۹۷- ۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷ 0۲:۳۵