بیانیه سالگرد تأسیس شورا – 1396

بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا ۱۰ 17:44
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا ۹ 01:02:37
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا۸ 34:53
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا 24:01
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا 46:26
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا 48:26
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت 35:56
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا 26:36
بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا 21:14