حکایتی در مورد غفلت و نادانی

حکایت خواندنی در مورد غفلت و نادانیشاگردی از معلّم پرسید: « چرا اشخاص نفهم را به گاو تشبیه می کنند؟»
معلّم پاسخ داد : « روزی یک نفر به باغ وحش رفت و دید همه حیوانات می خندند غیر از گاو . روز دیگر ، باز به آنجا رفت و مشاهده نمود که گاو می خندد و سایر حیوانات ، ساکت هستند . وقتی از مسئول باغ وحش جریان را پرسید ، او گفت :دیروز ، میمون لطیفه ای برای حیوانات تعریف کرده بود که همه حیوانات خندیدند ، اما این گاو تازه امروز فهمیده و دارد می خندد!»
فیلسوف شهیر «الکوت» می گوید :
غفلت از نادانی خود ، دردی است که نادان ها به آن گرفتارند.
«مولوی» هم با نگاهی ژرف می سراید :
گوش را اکنون ز غفلت پاک کن
استماع هجر آن غمناک کن

لطفا به اشتراک بگذارید: