شرم بزرگ ـ گرسنگی و...

شرم بزرگ ـ گرسنگی و...


برادر محترم من


اگر پولی همراه نداری


شرم مکن و خانواده‌ات را گرسنه مگداز. بفرما! هر چه نیاز داری برای بچه‌هایت از طرف من بردار و ببر. چرا که رزق و روزی من و تو هم پیش خداست.


اما داستان این شرم بزرگ را که در سراسر ایران گسترده است، خشمی به پایان خواهد برد. خشمی که از سراسر ایران و از قلب کارگران و همه اقشار در قیام ایران و با هدایت مقاومت ایران بر خواهد خاست و همه سفره‌ها را پر از نعمت و همه چهره‌ها را پر از شادی خواهد کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: