بسیجیه سوار اتوبوس

بسیجیه سوار اتوبوس


بسیجیه سوار اتوبوس بود به راننده میگه شما که همیشه تو بیابونید از کجا میفهمید بچه هاتون مال خودتونن یا نه..؟!
راننده میگه چند سالی میمونیم ببینیم اگه شبیهمون شد که هیچ، اگه نشد میبریم تو بسیج ثبت نام میکنیمش..!


بسیجیه رفت تماشای رقص باله


بسیجیه رفت تماشای رقص باله، از اول تا آخرش خواب بود. بعد ازش پرسیدن: چه طور بود؟ گفت: آدمای خیلی خوبی بودن! دیدن من خوابم رو نوک انگشت راه میرفتنلطفا به اشتراک بگذارید: