دیکتاتوری و سرکوب محکوم به شکست است.

لطفا به اشتراک بگذارید: