تقدیم به شعله پاکروان و بایاد ریحانه اش که ریحانه ی ما شد.

تقدیم به شعله پاکروان و با یاد ریحانه اش که ریحانه ی همه ی ما شدپنهان نمی شود این شعله این شرار


عشقی که منتشر شده مانند نوبهار


عطرش دویده هر طرف این سوی، آن کنار


ابرش چکیده روی رخ برگ لاله زار


پنهان نمی شود کنی اش شور عشق را


وقتی شده برای  دل توده ها نگار


حالا تو مادر همه ریحانه ها شدی


عطری ازو به بام همه کوچه ها ببار


بر من ببار به قلبی که درد داشت


بر او ببار به ما هر کجا ببار ....


تکثیر می شوی فقط اینجا قدم بزن


دیگر تو را به رستن نوشاخه ها چکار


گل میدهی و بوی لطیف تو در فضا


مهر است و عهد دوستی یی قرص و پایدار


ریحانه های این وطن از بس معطرند


هر کس که بو کشید نیابیش هوشیارم. شوق‍

لطفا به اشتراک بگذارید: