این تصویر گویای چهل ساله ی این رژیم جنایتکار....

لطفا به اشتراک بگذارید: