بسیجی در سینما

.


بسیجی در سینما..


بسیجیه ؛خیلی سعی کردم مث این فیلما دوتا بزنم تو گوش یکی


بعد یهو به خودش بیاد زندگیش عوض شه


منتها هر وقت اولیو زدم این روزها کتکه را خوردم ؟؟؟


آقا میدونید چرا پراید گرون شده؟نمی دونید که…


چون راحت میره تو پارکینگ راحتم از پارکینگ در میاد.


امکانات از این بیشتر میخواین.؟

لطفا به اشتراک بگذارید: