مدیرعامل هما : برای تامین سوخت باید با چمدان پول بفرستیم

لطفا به اشتراک بگذارید: