باک خالی برجام

«باک خالی برجام»‌ .  .  .


..............................


بُوَد این حرف اصحاب ولایت


ز رأس کار تا اشخاص گمنام


همه دلواپسیم از بهربرجام


دعایش می کنیم از بام تا شام


برای ما عزیز و نازنین است


اگرچه می دهیمش فحش و دشنام


برای ما بسی خیرات دارد


کند در رفع تحریم کار و اقدام


دلار آمد به انبان و خزانه


میلیاردی بُوَد میزان و  ارقام


بشد خرج نیاز مستمندان


بسیجی و سپاه قدسِ در «شام»


همه خوشحال و مسرور زین هدایا


ز آقازاده تا  «سربازگمنام»


ولیکن دیگر آن دوران شیرین


زمانش هست دیگر رو به اتمام


«ظریف» دیگر ندارد حال سابق


نمی نازد به  دستاورد برجام


نباشد باز نیشش تا بناگوش


شده یک ورشکسته تیره فرجام


چرا که سمبه پر زور است و ایشان


ندارد لابی ئی از بهر  اقدام


هواپیمای ایشان مانده بی سوخت


بشد مشمول تحریم عموسام


در آلمان نیست گویا پمپ بنزین


شده خالی ز بنزین باک برجام


از این نوع خواری و ذلت از این پس


فراوان هست در هر پیچ و هر گام


به عظما گو کند خود را مهیا


برای آنچه لازم هست و  الزام


بریزد انتهای راه بن بست


دو سه جام دگر جانانه در کام


لطفا به اشتراک بگذارید: