تاریخمان را هر ورق انکار کردند

✍تاریخمان را هر ورق انکار کردند


در چشممان اجدادمان را خوار کردند


✍رسم وفا و مهر را از ما گرفتند


با ما چنان بیگانگان رفتار کردند


✍تا خانه بیگانه را آباد سازند


بر روی مان این خانه را آوار کردند


✍خود را خدا و دیگران را بنده دیدند


مارا به راه بندگی وادار کردند


✍تا بغضمان را در گلو فریاد کردیم


آنها گلومان در طناب دار کردند


✍آزاد بودن را گناه و جرم خواندند


آزادگان را در وطن کشتار کردند


✍نالایقان را لایق و شایسته خواندند


شایستگان را خوار و بی مقدار کردند


✍یاران ایران را همه بیگانه خواندند


بیگانه را در خاک ایران یار کردند


✍خورشید را از سرزمین ما ربودند


روز سپید مملکت را تار کردند


✍در کشور بیگانه دنبال خداییم


حتی عبادت را هم استعمار کردند

لطفا به اشتراک بگذارید: