شیر از بیشه برون میاید

«شیر از بیشه برون میآید»


????


شیر از بیشه برون میآید      پرنفس گُرد، دمان


اینک آن وقت طلوع،            اینک آن صبحدمان


صخره از شوق روان میگردد            موج تا اوج بپا میخیزد


دل دریا متلاطم،           پرگرداب و نهنگ


خلق، سرتاسر خلق،       فوج در فوج پلنگ


شیر از بیشه برون میآید      پرنفس گرد، دمان


اینک آن وقت طلوع،            اینک آن صبحدمان


چشمه ها بین همه نهر             نهرها بین همه رود


آبها در پس سد بیتابند         آبشاران پرِ از شوق فرود


خلق سرشار امید                 شهر سرشار نوید


شرق تا غرب وطن                چشم بر راه یکی صبح سپید


شیر از بیشه برون میآید      پرنفس گرد، دمان


اینک آن وقت طلوع،            اینک آن صبحدمان


میرسد همهمة گام بهاران در گوش          در رسیده ست کنون گاه شروع


اینک آن لحظة موعود طلوع                    اینک آن لحظة موعود طلوع


بنگر                 بنگر


دست تقدیر چه زیبنده و پاک          طرح خورشید زده بر سر خاک


میرسد روئین تن رخش سوار       کاوه،  آن چارة ظلم ضحاک


شیر از بیشه برون میآید      پرنفس گرد، دمان


اینک آن وقت طلوع،            اینک آن صبحدمان


م. شوق


??????
لطفا به اشتراک بگذارید: