خمیازه

ٰ


خمیازه


دو تا بسیجی تنبل دراز کشیده بودند یکیشون داشته خمیازه میکشیده اون یکی میگه اخوی تا دهنت بازه لطفا این اصغر ما رو هم صدا کن


بسیجیه خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم


بسیجی زنگ میزنه 118 میگه شماره غضنفر رو دارید یارو میگه نه ، میگه پس من میگم تو یادداشت کن داشته باشی


لطفا به اشتراک بگذارید: