کابین هواپیما

کابین هواپیما


غضنفر وارد کابین خلبان شد و گفت: زود برو فرانسه. خلبان نگاهی کرد و گفت: ولی تو که اسلحه نداری. غضنفر گفت: خاک برسرتون، شما همیشه باید اسلحه بالای سرتون باشه، با زبون خوش نمی‏تونی بری؟


غضنفر و حیف نون رو بردن جهنم فرداش با لباس سیاه و کثیف بر گشتن، پرسیدن چرا این جور شدین؟ گفتن خدا وکیلی کار دو نفر نبود ولی خاموشش کردیم !!


لطفا به اشتراک بگذارید: