رادیو پیک، قسمت هشتم – روز جهانی زن – آتش دماوند – آهنگران و ترامپ و گزارش آب و هوا