طنز شمارش آرا انتخابات – خامنه ای روحانی رئیسی و جواد یساری و نامزدهای انتخابات