انيميشن خنده دار مناظره و تبليغات انتخاباتی در زمان فوتبال – روحانی خامنه ای رئيسی قاليباف