ترانه طنز رئيسی بيا در آستانه انتخابات – احمدی نژاد – روحانی – خامنه ای – قاليباف – بقایی – مشایی