به مناسبت سالمرگ دجّال

خمینی که بود؟

………………………

خمینی پیرکفتاری لعین بود

یگانه دشمن اسلام و دین بود

ز دجّالیت و غدر و خیانت

به دنیا رتبه اش بالاترین بود

فساد و فقر و فحشا و فلاکت

ز او سهم همه مستضعفین بود

ره آوردش فقط مرگ و تباهی

درفش و داغ و اعدام و اوین بود

«معاویه» به نزدش چون فرشته

اگر هم عصر این شیخ لعین بود

یزید و شمر دوران بود لیکن

چنین توصیف بهرش کمترین بود

بَتَر از قوم تاتار و مغول بود

وجودش نافی ایرانزمین بود

رذالت با شقاوت با قساوت

تماماً با وجود او عجین بود

دغلبازی، ریا ، نیرنگ و تزویر

برایش پایه و ارکان دین بود

به آزادی و انسانیت و عشق

مرام و مسلک او حقد و کین بود

نظامش نکبت و جهل و جنایت

خودش شیطان ملعون زمین بود

گودرز