آتش به اختیار

«آتش به اختیار »

ای رهبرمعظم                      ما عبد و سر سپاریم

هرگز نباشدت غم                 آتش به اختیاریم

ما امت بسیجیم                   هرچند گیج و ویجیم

فرمان بده تو هر دم              آتش به  اختیاریم

ما فاقد  شعوریم                  از این صفت  بدوریم

داریم تخته ها کم                آتش به  اختیاریم

چوب و چماق و دشنه           داریم چون گذشته

نعره زنان دمادم                  آتش به اختیاریم

رسم چماقداری                   یک هدیه از امام است

بر این فریضه ملزم               آتش به اختیاریم

مائیم  اسیدپاشان                در کوچه و خیابان

داند تمام عالم                     آتش به اختیاریم

حمله  به یک سفارت            تنها به یک اشارت

امری بُوَد مُسلَم                   آتش به اختیاریم

«آقا»  بدون پرده                 اینگونه امر کرده

ما هم مطیع و ملزم              آتش به اختیاریم

افسار ما گسسته                  عظمای پیر و خسته

ما گله وار با هم                    آتش به اختیاریم

اوضاع پر تلاطم                   بر ما شده تهاجم

ما را گرفته ماتم                  آتش به اختیاریم

ایشان میان بحران               حالش بُوَد پریشان

آینده تار و مبهم                  آتش به اختیاریم

در حالت زبونی                    اسباب سرنگونی

گویا شده فراهم                  آتش به اختیاریم

              گودرز