مداحي ولايي

مداحي ولايي
…………………………………
«‌ ای نشسته صف اول نکنی خود را گم »
پیش عظما بود آن به که بجنبانی دم
تو مشو غره به عنوان و مقامی عالی
در « ولایت » بُوَد این جایگهی پوشالی
تو مپندار که آرای فراوان داری
حامی میلیونی توی خیابان داری
رأی‌ها همه کشکی و تمام پوشالی
تو به این دولت پیزوری خود می بالی‌؟
بهر «آقا» تو دگر مدعی و شاخ مشو
پونه و خار دم لانه و سوراخ مشو
صاحب دولت با تیر و تفنگ ما هستیم
موشکِ تیز تکِ از همه رنگ ما هستیم
ليك خورده کفگیر به ته دیگ ولایت اکنون
شده از فرط برآشفتگی «آقا» مجنون
«اختیاری» که به ما داد برای «آتش »
ما برانیم عنان پاره شده با نامش
گرچه ما اهل بسیجیم و مرید «آقا»
کس نباشد نکند صد تف و لعنت بر ما
شد اگر مفتضح این موهبت عظمایی
بیخیالیم ز هر واقعه و رسوایی
راه ما بوده از آغاز فقط فحاشی
بُوَد این حرفهٔ ما کم بکنید سمپاشی
پس از این جمله ، بفرموده عظمای عزیز
آتش فحش گشاییم ز انواع « تمیز »
تا دو قطبی نشود جامعه و امت ما
تا نگویند شده باد هوا وحدت ما
این تشتت که بلایی شده بر جان نظام
جنگ کرسی و مقام است در ارکان نظام
در سراشیبی بس تند فنا بیتابیم
تا دم مرگ به هم چنگ زنان می سابیم
گودرز