وقتي قوة قضاييه بخواد آزاديها رو حفظ و حراست بكنه!