پیشرفت ایران و جهان پس از ۱۰سال !

البته دهن این یارو گشادتر شده، دروغ نگیم ??