سپاه از كجا ” تريلياردر“ شده؟

سپاه از كجا ” تريلياردر“ شده؟

سپاه پاسداران اينطوري شيرة جان مردم و مملكت را مي مكد!

كجاي دنيا نيروي مسلح كشور مخابرات مملكت را قلفتي مي خرد؟!

وزرايي كه اين خريد و فروش‌ها را انجام مي دهند چقدر پورسانت مي گيرند؟

اين، همان سپاه پاسداراني است كه مي خواست عاشقانه؟! از انقلاب ؟! دفاع كند

حالا براي حفظ ثروتش مردم ايران و سوريه و عراق ويمن را به راحتي قتل عام مي كند