گويا فرمول معروف آخوند به اضافه دوربین مساويست با گريه به نوچه هاشونم سرايت کرده ?????