بستن تنگه هرمز توسط حسن فیروز آبادی به روایت تصویر

نکته: چند سال پیش فیروزآبادی غربي ها رو تهديد به بستن تنگه هرمز کرده بود