دیپلماسی فيل و فنجون ❗️?

و اینگونه بود که احمدی نژاد یادگرفت چگونه از بالا مدیریت کند