نظر صادق هدايت در مورد اصلاحات

جاييکه منجلاب است دم از اصلاح زدن خيانت است