جوشش خون ندا و نداها دودمان آخوندها را نابود می‌کند

یاد شهدای قیام گرامی باد