احمدی نژاد:«مگر ما مرغ عزا و عروسی هستیم»؟

احمدی نژاد:«مگر ما مرغ عزا و عروسی هستیم»؟