پولشويی ولايی در اسلوونی!!!

پولشويی ولايی در اسلوونی!!!

بعد از فضاحت تاجيكستان، اين دفعه صدور انقلاب به اسلوونی با گير و پيچ روبرو شد!

قضيه پولشويی آخوندها توی اسلوونی به مجلس اونجا كشيده!

بنازم به اين انقلاب كه جای سالم توی دنيا باقی نذاشته!!!

پالرمان اسلوونی