« توتالچای » . . .
…………………
توتال ای با وفای با مروّت
تو ای مشتاق نفت و گاز و ثروت
بیا بار دگر ای غول خوشنام
به بازار و حراجی ولایت
بکن با ما در این دوران تعامل
بسا خیرات دارد از برایت
قدم بگذار بر «پارس جنوبی»
فتاده فرش قرمز زیر پایت
بُوَد دریای نفت و گاز ارزان
برای جلب تو باشد کفایت
نیابی خوشتر از بازار عظما
مکانی در جهان بهر تجارت
از این برجام چون آبی نشد گرم
توتال، حالا تو هستی راه و فرصت
که آیی سوی ما راهی گشایی
از این تحریم تلخ بی مروّت
مترس از تیغ تحریم و جریمه
سپر گردد جلوی آن ولایت
اگر گشتی جریمه یک زمانی
کنیم جبران آن را با ضمانت
بپردازیم ما تا سِنت آخر
ز چاه نفت وگاز بی نهایت
«‌توتالچای» هم اگر باشد غمی نیست
هدف باشد فقط جلب رضایت
بدادیم ما بسا افزونتر از این
ز بیت المال و از اموال ملت
کنون با اقتصاد ور شکسته
پذیرایت شویم با هرفضاحت
. . .
ولیکن با حراج اندر توتالچای
ز نفت و گاز به هر نام و روایت
ندارد مقصدی جز سرنگونی
نظام منحط جهل و جنایت
گودرز