? اراجيف آخوند پناهيان در مورد آبغوره گيري خميني دجال ❗️
?براي پاک کردن اشکها دستمال کفايت نميکرد حوله مي آوردن! ??
?بله خب! بدليل همين قلب رئوف تو فرودگاه ازش پرسيدن چه حسي داري گفت هیچی!!??