عاقا ی سوال برا من پیش اومده.

عاقا ی سوال برا من پیش اومده.?
حالا کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.?

کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد.?

کاری نداریم ک لواشکا نازک شده.?

کاری نداریم ک دوغا همش شده آب.???
سوال من اینه ک اینا چطوری تخم مرغا رو کوچیک کردن????????