? قرائتي لو داد که آخوندها چطور ملت رو تيغ میزنن ❗️??
?روش تيغ زنی : عوض کردن قبا ??
⛔️ما فکر میکردیم فقط با عمامه شون کاسبي میکنن! ???