موشکاف ۳۰تیر- شیخ فری هم باندیای خودشو هم میفرسته دنبال نخود سیا!