?وقتي تو سال 57 آخوند جماعت زمام امور کشور رو بدست گرفت ????