“تریاک رو آزاد میکنم”

??⭕️”تریاک رو آزاد میکنم”

وعده اش محقق شد.. ولی خودش ردصلاحیت شد

اگر همین وعده رو اونموقع روحانی میداد، شورای نگهبان چیکارش میکرد؟