?? نمی دونم چه اصراری دارن که حتما زبان انگلیسی رو در تابلوهاشون ترویج کنن

? نتیجه توصیه مقام عظما به عدم ترویج و آموزش زبان انگلیسی