28مرداد كودتا نبود! سال 57 انقلاب نشد!

28مرداد كودتا نبود!

سال 57 انقلاب نشد!

شيخ فضل‌اله نوری اعدام نشد!

زمين گرد نيست و خلاصه…