جنتی: قبل انقلاب ما آخوندها اسير خفقان بوديم و جرات حرف زدن نداشتيم

جنتی: قبل انقلاب ما آخوندها اسير خفقان بوديم و جرات حرف زدن نداشتيم

ولی بعد از انقلاب با اتیکت “مبارزین زمان شاه” رفتیم نشستیم روی کرسی قدرت

هنوزم پایین نیومدیم