افه‌های فيلم‌هندی رهبر عاليقدرنظام!!!

افه‌های فيلم‌هندی رهبر عاليقدرنظام!!!

دور از چشم حضار آي دريا كنار! كشتي اومده‌ه‌ه‌ه‌ه