خبر تو خبر جنگ و دعواهای خامنه ای و روحانی در رابطه با تحریم و برجام و یه عالمه سوتی از آخوندها و پاسداران در شبکه های مجازی و تلویزیون جمهوری اسلامی در خبر تو خبر این هفته

خبر تو خبر

جنگ و دعواهای خامنه ای و روحانی در رابطه با تحریم و برجام و یه عالمه سوتی از آخوندها و پاسداران در شبکه های مجازی و تلویزیون جمهوری اسلامی در خبر تو خبر این هفته