دلاور بانه – فوتبال ایران سوریه – دادگاه احمدی نژاد – آرمانهای امام – کلیشه برعکس رادیو 28

روایت حماسه ایستادگی مردم بانه – فوتبال ایران و سوریه و آن چیز که خامنه ای خوشش بیاید – طعم غربت در استادیومهای ایران – دادگاه احمدی نژاد – آرمانهای امام راحل – هشتک کلیشه بر عکس در توییتر در رادیو پیک شماره 28