طنز آخوند قانونمدار

طنز آخوند قانونمدار یک مصاحبه طنز تلویزیونی در رابطه با آخوندهای جمهوری اسلامی که خودشان قانون جداگانه ای دارند.