12 میلیون نفر در فقر مطلق آخوندها و پاسدارها در رفاه مطلق تغییر در چشم‌اندازه فقط کافیه اون پیله رو بشکافی و بیایی بیرون!

12 میلیون نفر در فقر مطلق آخوندها و پاسدارها در رفاه مطلق تغییر در چشم‌اندازه فقط کافیه اون پیله رو بشکافی و بیایی بیرون!

12 میلیون نفر در فقر مطلق

آخوندها و پاسدارها در رفاه مطلق

تغییر در چشم‌اندازه

فقط کافیه اون پیله رو بشکافی و بیایی بیرون!